ข่าวประชาสัมพันธ์ กวส.พร.
หน่วยงานที่น่าสนใจ
www.nmd.go.th


ดาวน์โหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม/ ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

.

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ และคณะ รับฟังการบรรยายสรุป การจัดบริการทางแพทย์สนับสนุน กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย กองทัพเรือ โดย นาวาเอก วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการ กองอำนวยการด้านการแพทย์ฯ ในการซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 1 สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 1100
2 ต.ค. 2562 น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว ผอ.กวส.พร. พร้อมข้าราชการ กวส.พร. ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กรมแพทย์ทหารเรือ
2 ต.ค. 2562 น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว ผอ.กวส.พร. พร้อมข้าราชการ กวส.พร. ร่วมแสดงความยินดี กับ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการ รพ.อาภากรณ์เกียรติวงศ์ ฐท.สส. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น
การอบรม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 วพร.ศวก.พร. โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา คุ้มผาติ รอง ผอ.กวส.พร. เป็นประธาน
เจ้าหน้าที่กองเวชสารสนเทศ กวส.พร. ปฏิบัติราชการภาคตะวันออก เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดขัองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อพัฒนาปรับปรุง โดยมี น.ท.หญิงจงกล อร่ามเรืองกุล หน.แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. เมื่อวันที่ 2-4 ก.ย. 2562
การอบรม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 วพร.ศวก.พร. โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา คุ้มผาติ รอง ผอ.กวส.พร. เป็นประธาน
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านต่อ

ติดต่อเรา


เลขที่ 504/54
กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ
ชั้น 3 อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหาเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กทม. 10600
โทร. 024752566

  • แผนกธุรการ กวส.พร. โทร. 024752566 ,52566
  • แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. โทร. 024752964 ,52964
  • แผนกกรรมวิธีข้อมูลและสถิติทางการแพทย์ กวส.พร. โทร. 024752678 ,52678
  • แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร. โทร. 024752706 ,52706
  • แผนกเวชนิทัศน์ กวส.พร. โทร. 024752707 ,52707