พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ และคณะ รับฟังการบรรยายสรุป การจัดบริการทางแพทย์สนับสนุน กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย กองทัพเรือ โดย นาวาเอก วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการ กองอำนวยการด้านการแพทย์ฯ ในการซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 1 สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 1100
2 ต.ค. 2562 น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว ผอ.กวส.พร. พร้อมข้าราชการ กวส.พร. ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กรมแพทย์ทหารเรือ
2 ต.ค. 2562 น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว ผอ.กวส.พร. พร้อมข้าราชการ กวส.พร. ร่วมแสดงความยินดี กับ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการ รพ.อาภากรณ์เกียรติวงศ์ ฐท.สส. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น
การอบรม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 วพร.ศวก.พร. โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา คุ้มผาติ รอง ผอ.กวส.พร. เป็นประธาน
เจ้าหน้าที่กองเวชสารสนเทศ กวส.พร. ปฏิบัติราชการภาคตะวันออก เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดขัองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อพัฒนาปรับปรุง โดยมี น.ท.หญิงจงกล อร่ามเรืองกุล หน.แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. เมื่อวันที่ 2-4 ก.ย. 2562
การอบรม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 วพร.ศวก.พร. โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา คุ้มผาติ รอง ผอ.กวส.พร. เป็นประธาน

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร. (๒) ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ จากฐานข้อมูล NMD e-Supply ของ พร. โดยใช้ QR-Code โดยมีกำลังพลจากหน่วยงาน กบ.พร. กสพ.พร. และ กวส.พร. ร่วมรับฟัง โดยมี จ.ท.ธนพัฒน์ แซ่เตียว (จนท.แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. ) เสนอแนวทางและตัวอย่างการพัฒนาระบบฯ ณ แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐

ว่าที่ น.ต.สุระกาล วะมะพุทธา จนท.แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. ประชุมรับทราบแนวทางการวิเคราะห์​และค้นหา​จุด​อ่อนในระบบสารสนเทศ​ของ​ ทร.​ ประ​จำ​ปี​ งป.64​ วัน​ศุกร์​ที่​ 4​ ธ.ค.63​ ณ​ ห้องประชุม​ห้องประชุม​ สสท.ทร.​ (วังเดิม)​