บุคลากร

แผนกธุรการ กวส.พร.
[Administration Section]

น.ท.หญิง ไพณี เปิ่นใจช่วย

หน.ธุรการ กวส.พร.

น.ต.หญิง ลักขณา แกล้วกล้า

ประจำ พร. ช่วยปฏิบัติราขการ กวส. พร.

พ.จ.ท.หญิง บุญสิริ อ่วมกุล

เสมียน กวส.พร.

น.ส.อรทัย ต่วนโกศัย

เจ้าหน้าที่บริการด้านสารสนเทศ กวส.พร.

นางเสาวรีย์ บุญกัน

พนักงานทั่วไป พร.

แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.
[Information Technology Operation Section]

น.ท.ชัยยา จารุภาค

หน.ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

น.ต.สุระกาล วะมะพุทธา

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

ร.อ.ณัฏฐ์ภัทร์ บุปผาเจริญ

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

ร.ต.บรรเจิด แข็งขัน

ประจำแผนกข้อมูลข่าวสาร กวส.พร.

ว่าที่ ร.ต.ณัฐภัทร สมสุขเจริญ

ประจำแผนกข้อมูลข่าวสาร กวส.พร.

พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน

เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสาร แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

จ.ต.สุระ มีบรรจง

เสมียน แผนกแผน กอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

น.ส.จิตร์ตรีรัช ทองฟู

เจ้าหน้าที่บริการด้านสารสนเทศ กวส.พร.

แผนกกรรมวิธีข้อมูลและสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.
[Data Processing and Medical Statistic Section]​

น.ท.หญิง พรนภา จุลละศร

หน.กรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.

น.ต.หญิง นัยนันท์ สดศรี

พยาบาล ฝบส.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ช่วยราชการ พร.

ร.อ.หญิง ชุลีพร กิจนัทธี

ประจำแผนกกรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.

ร.อ.สถาพร พุ่มจำปา

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

ร.ท.สุพจน์ ดวงแก้ว

ประจำแผนกกรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.

พ.จ.ต.ไพโรจน์ ทองชล

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ แผนกสถิติและประเมิน กวส.พร.

แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.
[Medical News Affair Section]

น.ท.จันทร์แรม หงิมดี

หน.ข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

ประจำ พร. ช่วยราชการ กวส.พร.

ร.อ.กิตติกร โกสียรัตน์

ประจำ แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

น.ส.สุปริญญา สุขวงศ์

ประจำแผนกสารสนเทศ กวส.พร.

พ.จ.อ.กิตติภณ ชาวสวน

เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสาร แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

แผนกเวชนิทัศน์ กวส.พร.
[Medical Illustration and Audio Visual Section]

น.ต.หญิง นาฎยา พูนทวีสิน

หน.แผนกเวชนิทัศน์ กวส.พร.

นายบรรยง ดวงใจ

พนักงานสถานที่ รร.นวก.ศวก.พร. ปฏิบัติหน้าที่ กวส.พร.

นายปัณณ์ โสธรกวีวงศ์

พนักงานราชการ พนักงานคอมพิวเตอร์

นางโชติมา สายรัก

พนักงานรับโทรศัพท์

น.ส.วรนิษฐ์ เชื้อประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อ