บุคลากร

แผนกธุรการ กวส.พร.
[Administration Section]

น.ท.หญิง ไพณี เปิ่นใจช่วย

หน.ธุรการ กวส.พร.

น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

ประจำ พร. ช่วยราชการ กวส.พร.

พ.จ.อ.สุวิชา ทรัพย์ประเสริฐ

จนท.ข้อมูลข่าวสาร แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

พ.จ.ต.หญิง บุญสิริ อ่วมกุล

เสมียน ธุรการ กวส.พร.

น.ส.อรทัย ต่วนโกศัย

เจ้าหน้าที่บริการด้านสารสนเทศ กวส.พร.

นางเสาวรีย์ บุญกัน

พนักงานทั่วไป พร.

แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.
[Information Technology Operation Section]

น.ท.หญิง จงกล อร่ามเรืองกุล

หน.ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

น.ต.สุระกาล วะมะพุทธา

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

ร.อ.ณัฏฐ์ภัทร์ บุปผาเจริญ

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน

จนท.ข้อมูลข่าวสาร แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

จ.ท.ธนพัฒน์ แซ่เตียว

เสมียน รร.นวก.ศวก.พร. ช่วยราชการ กวส.พร.

น.ส.จิตร์ตรีรัช ทองฟู

เจ้าหน้าที่บริการด้านสารสนเทศ กวส.พร.

นายสุระ มีบรรจง

เจ้าหน้าที่บริการด้านสารสนเทศ กวส.พร.

แผนกกรรมวิธีข้อมูลและสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.
[Data Processing and Medical Statistic Section]​

น.ท.หญิง พรนภา จุลละศร

หน.กรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.

น.ต.หญิง ลักขณา แกล้วกล้า

ประจำ พร. ช่วยปฏิบัติราขการ กวส. พร.

น.ต.หญิง นัยนันท์ สดศรี

พยาบาล ฝบส.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ช่วยราชการ พร.

ร.อ.หญิง ชุลีพร กิจนัทธี

ประจำแผนกกรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.

ร.อ.สถาพร พุ่มจำปา

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

ร.ต.สุพจน์ ดวงแก้ว

ประจำแผนกกรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.

แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.
[Medical News Affair Section]

น.ท.จันทร์แรม หงิมดี

หน.ข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

ร.อ.กิตติกร โกสียรัตน์

ประจำ แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

พ.จ.อ.กิตติภณ ชาวสวน

เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสาร แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

แผนกเวชนิทัศน์ กวส.พร.
[Medical Illustration and Audio Visual Section]

น.อ.หญิง นันทนีย์ เหมาะเจาะ

รรก. หน.แผนกเวชนิทัศน์ กวส.พร.

นายบรรยง ดวงใจ

พนักงานสถานที่ รร.นวก.ศวก.พร. ปฏิบัติหน้าที่ กวส.พร.

นายปัณณ์ โสธรกวีวงศ์

พนักงานราชการ พนักงานคอมพิวเตอร์

นางโชติมา สายรัก

พนักงานรับโทรศัพท์

น.ส.วรนิษฐ์ เชื้อประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อ