แผนกเวชนิทัศน์ กวส.พร. [Medical Illustration and Audio Visual Section]

ว่าที่ น.อ.อารีย์ โลมสนธิ

หน.เวชนิทัศน์ กวส.พร.

นายบรรจง ดวงใจ

พนักงานสถานที่ รร.นวก.ศวก.พร.
ปฏิบัติหน้าที่ กวส.พร.

นายปัณณ์ โสธรกวีวงศ์

พนักงานราชการ พนักงานคอมพิวเตอร์

นายอัคเดช ประชานิยม

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อ