แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.
[Medical News Affair Section]

มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ที่ขึ้นตรงกับกรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบด้วย

๑.บันทึกภาพนิ่งและวีดีทัศน์ ทางด้านวิชาการ กิจกรรม การประชุม และงานพิธีการต่าง ๆ
๒. สนับสนุนงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์
๓.งานคอมพิวเตอร์กราฟิก ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ปกข่าวสารแพทย์นาวี โปสเตอร์ แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ตัวอักษร รูปภาพ ป้ายไวนิล ทำบัตรแสดงของ นขต.พร.
๔.งานศิลปกรรม เขียนอักษรโฟม รูปภาพ

น.ต.หญิง นาฎยา พูนทวีสิน

หน.แผนกเวชนิทัศน์ กวส.พร.

นายบรรยง ดวงใจ

พนักงานสถานที่ รร.นวก.ศวก.พร. ปฏิบัติหน้าที่ กวส.พร.

นายปัณณ์ โสธรกวีวงศ์

พนักงานราชการ พนักงานคอมพิวเตอร์

นางโชติมา สายรัก

พนักงานรับโทรศัพท์

น.ส.วรนิษฐ์ เชื้อประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อ