แผนกเวชนิทัศน์ กวส.พร. [Medical Illustration and Audio Visual Section]

มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ที่ขึ้นตรงกับกรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบด้วย

๑ บันทึกภาพนิ่งและวีดีทัศน์ ทางด้านวิชาการ กิจกรรม การประชุม และงานพิธีการต่าง ๆ
๒ สนับสนุนงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์
๓ งานคอมพิวเตอร์กราฟิก ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ปกข่าวสารแพทย์นาวี โปสเตอร์ แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ตัวอักษร รูปภาพ ป้ายไวนิล ทำบัตรแสดงของ นขต.พร.
๔ งานศิลปกรรม เขียนอักษรโฟม รูปภาพ

ว่าที่ น.อ.อารีย์ โลมสนธิ

หน.เวชนิทัศน์ กวส.พร.

นายบรรจง ดวงใจ

พนักงานสถานที่ รร.นวก.ศวก.พร.
ปฏิบัติหน้าที่ กวส.พร.

นายปัณณ์ โสธรกวีวงศ์

พนักงานราชการ พนักงานคอมพิวเตอร์

นายอัคเดช ประชานิยม

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อ