แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.
[Medical News Affair Section]

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศทางการแพทย์ การบริการข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสาร

๑. ผลิตข่าวสารแพทย์นาวี
๒. ผลิตบทความเกี่ยวกับสุขภาพ
๓. งานจดหมายเหตุประจำหน่วย พร.
๔. งานสนับสนุนการสำเนาเอกสารและพิมพ์สี
๕. จัดทำหนังสือรายงานกิจการสายแพทย์ ทร.
๖. รวบรวมภาพภารกิจผู้บังคับบัญชา

น.ท.จันทร์แรม หงิมดี

หน.ข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

ประจำ พร. ช่วยราชการ กวส.พร.

ร.อ.กิตติกร โกสียรัตน์

ประจำ แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

น.ส.สุปริญญา สุขวงศ์

ประจำแผนกสารสนเทศ กวส.พร.

พ.จ.อ.กิตติภณ ชาวสวน

เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสาร แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.