แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร. [Medical News Affair Section]

มีหน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศทางการแพทย์ การบริการข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสาร ดังนี้

๑. ผลิตข่าวสารแพทย์นาวี
๒. ผลิตบทความเกี่ยวกับสุขภาพ
๓. งานจดหมายเหตุประจำหน่วย พร.
๔. งานสนับสนุนการสำเนาเอกสารและพิมพ์สี
๕. จัดทำหนังสือรายงานกิจการสายแพทย์ ทร.
๖. รวบรวมภาพภารกิจผู้บังคับบัญชา

น.ท.จันทร์แรม หงิมดี

หน.ข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

ว่าที่ ร.อ.กิตติกร โกสียรัตน์

ประจำ แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

พ.จ.อ.กิตติภณ ชาวสวน

เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสาร แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

พ.จ.อ.นครพัทย์ จิตต์อนงค์

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ แผนกกรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.