แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร. [Medical News Affair Section]

น.ท.จันทร์แรม หงิมดี

หน.ข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

ว่าที่ ร.อ.กิตติกร โกสียรัตน์

ประจำ แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

พ.จ.อ.กิตติภณ ชาวสวน

เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสาร แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

พ.จ.อ.นครพัทย์ จิตต์อนงค์

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ แผนกกรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.