แผนกกรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร. [Data Processing and Medical Statistic Section]

น.ท.หญิงพรนภา จุลละศร

หน.กรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย กวส.พร.

น.ต.หญิง นัยนันท์ สดศรี

พยาบาล ฝบส.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ช่วยราชการ พร.

ร.อ.ปรเมษฐ์ ประโยชน์โยธิน

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

ร.อ.หญิง ชุลีพร กิจนัทธี

ประจำแผนกกรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.

ว่าที่ ร.อ.สถาพร พุ่มจำปา

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

ร.ต.สุพจน์ ดวงแก้ว

ประจำแผนกกรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.