แผนกกรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.
[Data Processing and Medical Statistic Section]

มีหน้าที่ ดำเนินกรรมวิธีข้อมูลทางการแพทย์ วัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยต่าง ๆ ประเมินสภาวะสุขภาพ ตลอดจนประเมินความสำเร็จตามเป้าประสงค์ ของกรมแพทย์ทหารเรือ

ขอบเขตงาน การให้บริการแผนกกรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.
๒.๑ สนับสนุนข้อมูล/สารสนเทศ แก่ผู้บังคับบัญชาของ พร. นขต.พร. ทร. และ นอก ทร. เพื่อใช้ในงานบริหารของหน่วย
๒.๒ สนับสนุนข้อมูล/สารสนเทศ ให้กับข้าราชการ และอื่นๆ ตามที่ร้องขอ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา งานวิจัย และนวัตกรรม

น.ท.หญิง พรนภา จุลละศร

หน.กรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.

น.ต.หญิง นัยนันท์ สดศรี

พยาบาล ฝบส.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ช่วยราชการ พร.

ร.อ.หญิง ชุลีพร กิจนัทธี

ประจำแผนกกรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.

ร.อ.สถาพร พุ่มจำปา

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

ร.ต.สุพจน์ ดวงแก้ว

ประจำแผนกกรรมวิธีข้อมูล และสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.

พ.จ.ต.ไพโรจน์ ทองชล

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ แผนกสถิติและประเมิน กวส.พร.