แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. [Information Technology Operation Section]

น.ท.หญิง จงกล อร่ามเรืองกุล

หน.ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

น.ต.สุระกาล วะมะพุทธา

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

ร.อ.ณัฏฐ์ภัทร์ บุปผาเจริญ

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน

จนท.ข้อมูลข่าวสาร แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

จ.ท.ธนพัฒน์ แซ่เตียว

เสมียน รร.นวก.ศวก.พร. ช่วยราชการ กวส.พร.

น.ส.จิตร์ตรีรัช ทองฟู

เจ้าหน้าที่บริการด้านสารสนเทศ กวส.พร.