แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. [Information Technology Operation Section]

มีหน้าที่ พัฒนา ควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศและเครือข่าย ตลอดจนการให้ความรู้และให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตงาน แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

๑. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
๒. งานเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย
๓. งานพัฒนาบุคลากร
๔. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ
๕. งานบริหารแผนก และงานตามที่ได้รับมอบหมาย

น.ท.หญิง จงกล อร่ามเรืองกุล

หน.ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

น.ต.สุระกาล วะมะพุทธา

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

ร.อ.ณัฏฐ์ภัทร์ บุปผาเจริญ

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน

จนท.ข้อมูลข่าวสาร แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

จ.ท.ธนพัฒน์ แซ่เตียว

เสมียน รร.นวก.ศวก.พร. ช่วยราชการ กวส.พร.

จ.ท.ณัฐพล ดิษฐวิบูลย์

เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพ ฝบส.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ช่วยปฏิบัติราชการ กวส.พร. ปฏิบัติงานที่แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

น.ส.จิตร์ตรีรัช ทองฟู

เจ้าหน้าที่บริการด้านสารสนเทศ กวส.พร.

นายสุระ มีบรรจง

เจ้าหน้าที่บริการด้านสารสนเทศ กวส.พร.