แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.
[Information Technology Operation Section]

มีหน้าที่ พัฒนา ควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศและเครือข่าย ตลอดจนการให้ความรู้
และให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตงาน แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.
๑. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
๒. งานเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย
๓. งานพัฒนาบุคลากร
๔. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ
๕. งานบริหารแผนก และงานตามที่ได้รับมอบหมาย

น.ท.ชัยยา จารุภาค

หน.ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

น.ต.สุระกาล วะมะพุทธา

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

ร.อ.ณัฏฐ์ภัทร์ บุปผาเจริญ

ประจำแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.

ร.ต.บรรเจิด แข็งขัน

ประจำแผนกข้อมูลข่าวสาร กวส.พร.

ว่าที่ ร.ต.ณัฐภัทร สมสุขเจริญ

ประจำแผนกข้อมูลข่าวสาร กวส.พร.

พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน

จนท.ข้อมูลข่าวสาร แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

จ.ต.สุระ มีบรรจง

เสมียน แผนกแผน กอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

น.ส.จิตร์ตรีรัช ทองฟู

เจ้าหน้าที่บริการด้านสารสนเทศ กวส.พร.