แผนกธุรการ กวส.พร.
[Administration Section]

มีหน้าที่
๑. อำนวยการ วางแผน ประสานงาน แนะนำ กำกับงานธุรการของหน่วยงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
๒. ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาของแผนก เพื่อหาสาเหตุข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสม
๓. รวบรวมแผนงานโครงการของแผนกจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการ กวส.พร.

น.ท.หญิง ไพณี เปิ่นใจช่วย

หน.ธุรการ กวส.พร.

น.ต.หญิง ลักขณา แกล้วกล้า

ประจำ พร. ช่วยปฏิบัติราขการ กวส. พร.

พ.จ.ท.หญิง บุญสิริ อ่วมกุล

เสมียน กวส.พร.

น.ส.อรทัย ต่วนโกศัย

เจ้าหน้าที่บริการด้านสารสนเทศ กวส.พร.

นางเสาวรีย์ บุญกัน

พนักงานทั่วไป พร.