แผนกธุรการ กวส.พร. [Administration Section]

มีหน้าที่

๑. อำนวยการ วางแผน ประสานงาน แนะนำ กำกับงานธุรการของหน่วยงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
๒. ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาของแผนก เพื่อหาสาเหตุข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสม
๓. รวบรวมแผนงานโครงการของแผนกจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการ กวส.พร.

น.ท.หญิง ไพณี เปิ่นใจช่วย

หน.ธุรการ กวส.พร.

น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

ประจำ พร. ช่วยราชการ กวส.พร.

พ.จ.อ.สุวิชา ทรัพย์ประเสริฐ​

จนท.ข้อมูลข่าวสาร แผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์ กวส.พร.

จ.อ.หญิง บุญสิริ อ่วมกุล

เสมียน ธุรการ กวส.พร.

น.ส.อรทัย ต่วนโกศัย

เจ้าหน้าที่บริการด้านสารสนเทศ กวส.พร.

นางเสาวรีย์ บุญกัน

พนักงานทั่วไป พร.