ติดต่อเรา

ติดต่อเรา 

เลขที่ 504/54 
กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ
ชั้น 3 อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหาเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กทม. 10600
โทร. 024752566 

  • แผนกธุรการ กวส.พร. โทร. 024752566
  • แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. โทร. 024752964
  • แผนกข้อมูลข่าวสาร  กวส.พร. โทร. 024752706
  • แผนกเวชนิทัศน์ กวส.พร. โทร. 024752707