ประชาสัมพันธ์
NEWS

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยกองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อรับทราบภารกิจแผนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับกำลังพล ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ 3 ชั้น 3 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564

กวส.พร.(แผนกสารสนเทศฯ) และ กกป.พร. ประชุมร่วมกับ น.อ.ประสาน เวชพันธ์ รอง ผอ.กวป.สพพ.กพ.ทร. เพื่อเตรียมการในการรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของลังพลกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.64 เวลา 0930-1200 ณ ห้องประชุมแผนกสารสนเทศ กวส.พร.

วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ.64 พล.ร.ต.หญิงสุพิชชา แสงโชติ. รอง จก.พร(2). เป็นประธานฯ ประชุมเตรียมรับการตรวจรับรองคุณภาพ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์. ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร.

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร. (๒) ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ จากฐานข้อมูล NMD e-Supply ของ พร. โดยใช้ QR-Code โดยมีกำลังพลจากหน่วยงาน กบ.พร. กสพ.พร. และ กวส.พร. ร่วมรับฟัง โดยมี จ.ท.ธนพัฒน์ แซ่เตียว (จนท.แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. ) เสนอแนวทางและตัวอย่างการพัฒนาระบบฯ ณ แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐

ว่าที่ น.ต.สุระกาล วะมะพุทธา จนท.แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. ประชุมรับทราบแนวทางการวิเคราะห์​และค้นหา​จุด​อ่อนในระบบสารสนเทศ​ของ​ ทร.​ ประ​จำ​ปี​ งป.64​ วัน​ศุกร์​ที่​ 4​ ธ.ค.63​ ณ​ ห้องประชุม​ห้องประชุม​ สสท.ทร.​ (วังเดิม)​

น.อ.วสุธา ข่ายแก้วเป็นประธานคณะทำงานการดำเนินงานการจัดการความรูัของ พร.เพื่อให้การดำเนินงานจัดการความรู้หลักของ พร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเชิญประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ 1 ธ.ค.63 เวลา 1330 – 1500 ณ ห้อง ประชุม พร.3

กวส.พร. (แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) :: เจ้าหน้าที่แผนกฯ สนับสนุนการดำเนินการในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ให้กับหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอกฯ ที่ห้องฝึกอบรม 2 กวก.ศวก.พร. เมื่อ 18 พ.ย.63

กวส.พร.(แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) :: นายสุระ มีบรรจง จนท.แผนกฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ วิธีการสร้างเว็บไซต์ ให้กับ กำลังพล จาก กอง สน.พร. และ รร.นวก.ศวก.พร. เพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป เมื่อ 17 พ.ย.63 เวลา 1330-1630

แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร แนะนำ โปรแกรมระะบบสารสนเทศสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลและสิทธิ ทหารกองประจำการ ให้กับทีมงาน กสส.พร. นำทีมโดย รอง ผอ.กสส.พร ว่าที่ น.อ.หญิง ฉัตรแก้ว อิศรางกูร ณ อยุธยา เมื่อ 16 พ.ย.63

แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. :: พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำ E-Book ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากสถาบันพณิชยการราชดำเนิน ในวันที่ 12 พ.ย.63 เวลา 0930-1100 น.

แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. :::: จะดำเนินการซ้อมแผนเผชิญเหตุแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ (IT Contingency Plan) พร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลของแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. ในการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีที่เกิดเหตุการณ์จริงขึ้น ตามคู่มือการสำรองและกู้คืนข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ในวันพุธที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๔๐๐-๑๕๐๐

แผนกปฏิบัติการ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​ กวส.พร.​ โดย​ น.ต.สุระกาลฯ​ และน.ต.โสภณฯ​ รอง​ หน.กผ.พร. เข้าร่วมประชุม​เตรียม​การแถลง​นโยบาย​ ผบ.ทร.​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564 (ผ่านระบบ​ VTC)​ ในวันจันทร์​ที่​ 28​ ก.ย.63​ เวลา​ 0900-1300​ ณ​ ห้อง​ war​ room ชั้น​ 3​ อาคาร​ บก.ทร.​

กวส.พร. โดยแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และ แผนกกรรมวิธีข้อมูลฯ ร่วมกับ ทีมงานสารสนเทศ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. โดยมี น.อ.กิตตินันท์ งามศิลป์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศและเวชระเบียน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานฯ ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลการตรวจรักษา ระหว่าง พร. กับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ผ่านทางระบบประชุมทางไกล เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ย.๖๓

ตรวจความถู...

แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แผนกเวชนิทัศน์ กวส.พร.เข้าร่วมประชุม แนงทางการจัดทำคลิป เพื่อให้หน่วยงานเสนอแผนงบประมาณประจำปี 64 ร่วมกับ กคป.พร. ณ ห้องประชุม พร.1 0900 น.

น.ท.หญิง จงกล และแผนกสารสนเทศ กวส.พร. เข้าร่วมประชุม แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปี งป. 63 ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 9 มี.ค. 63

น.อ.หญิง พิศมัย บุรี เข้าร่วมประชุมแทน ผอ.กวส.พร. ในหัวข้อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแผนที่นำทางและฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1” 19 ก.พ. 63 ณ ห้อง Sapphile โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกกรรมวิธีข้อมูลฯ กวส.พร.แนะนำการใช้โปรแกรมระบบงานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ให้กับกำลังพล หน่วยแพทย์ ทร.ที่มีหน่วยแพทย์ประจำและหน่วยที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 19 ก.พ. 63 ภาคบ่าย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วพร.

แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.นำเสนอความคืบหน้าการพัฒนาระบบงานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ในส่วน Back Office ที่เกียวข้องกับ กสส.พร. ให้กับ ผอ.กสส.พร. และผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงโปรแกรมฯ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เวลา 1300 น. 17 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุม กสส.พร.

น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว ผอ.กวส.พร. ทำพิธีเปิดการอบรม : Training ICD-10-TM , ICD-9-CM และโปรแกรมการลงข้อมูลผู้ใช้บริการหน่วยแพทย์ ทร. วันที่ 17-21 ก.พ.63 เวลา 0830-1630 ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ และห้องคอมพิวเตอร์ วพร.ศวก.พร.

แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. ประชุมร่วมกับ น.อ.ก๊อฟ ตันติศรีเจริญกุล จาก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เพื่อเตรียมการสนับสนุนด้านสารสนเทศ ในงานประชุม SMID (Sports Medicine Intensive Day) ที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 23-24 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ กวส.พร. 16 ม.ค.63

น.อ.หญิง วรัญญา คุ้มผาติ และคณะ เป็นผู้แทน พร. เข้ามอบดอกไม้ แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 107 ปี กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ณ อาคารกรมสื่อสารฯ พระราชวังเดิม 13 ม.ค.63

พล.ร.ต. ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร. เป็นประธานอนุกรรมฝ่ายการแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นำโดย น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว และกำลังพลของกรมแพทย์ทหารเรือ รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปสถานะการณ์เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62

รวมทั้งรับ...

22 ต.ค. 2562 แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. แนะนำวิธีการใช้ระบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ให้กับ ผอ.กวส.พร. รอง.ผอ.กวส.พร และ รอง หน.กองแผน พร. ณ ห้องประชุมสารสนเทศ กวส.พร.

22 ต.ค. 25...

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ และคณะ รับฟังการบรรยายสรุป การจัดบริการทางแพทย์สนับสนุน กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย กองทัพเรือ โดย นาวาเอก วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการ กองอำนวยการด้านการแพทย์ฯ ในการซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 1 สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 1100

พลเรือเอก ...

2 ต.ค. 2562 น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว ผอ.กวส.พร. พร้อมข้าราชการ กวส.พร. ร่วมแสดงความยินดี กับ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการ รพ.อาภากรณ์เกียรติวงศ์ ฐท.สส. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

2 ต.ค. 256...

ติดต่อเรา&...

คณะตรวจเยี่ยมเวชระเบียน พัฒนาระบบสารสนเทศ พร. เยี่ยม พัน.พ.กรม สอ.รฝ.พล.นย. เพื่อพัฒนาปรับปรุง โดยมี น.ท.หญิงจงกล อร่ามเรืองกุล หน.แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. เมื่อวันที่ 2-4 ก.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ คณะตรวจเยี่ยมเวชระเบียน พัฒนาระบบสารสนเทศ พร. นำโดย น.ท.หญิง จงกล อร่ามเรืองกุล และคณะ เยี่ยม พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เพื่อเตรียมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพระหว่าง รพ.หลักกับหน่วยปฐมภูมิ ทร. และศึกษาการจัดทำระบบสำรองข้อมูลของหน่วย

เจ้าหน้าที่กองเวชสารสนเทศ กวส.พร. ปฏิบัติราชการภาคตะวันออก เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดขัองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เพื่อพัฒนาปรับปรุง โดยมี น.ท.หญิงจงกล อร่ามเรืองกุล หน.แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. เมื่อวันที่ 2-4 ก.ย. 2562

เจ้าหน้าที่กองเวชสารสนเทศ กวส.พร. ปฏิบัติราชการภาคตะวันออก เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดขัองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อพัฒนาปรับปรุง โดยมี น.ท.หญิงจงกล อร่ามเรืองกุล หน.แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. เมื่อวันที่ 2-4 ก.ย. 2562

การอบรม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 วพร.ศวก.พร. โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา คุ้มผาติ รอง ผอ.กวส.พร. เป็นประธาน

การอบรม กา...

น.อ.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.กวส.พร. พร้อมด้วย รอง ผอ.กวส.พร.และ คณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2562 .”เวชศาสตร์ทางทะเล สู่ยุทธศาสตร์สาธารณสุข” ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.เล็ก สุมิตร รพ.ปิ่นเกล้าฯ 20 ส.ค. 62

น.ท.สมบูรณ์ สุขสุข ที่ปรึกษา ผอ.กวส-ชี้แจงในที่ประชุมการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ด้วยโปรแกรมที่ น.ท.สมบูรณ์ ได้เขียนขึ้นมาใหม่และยังคงมีการพัฒนา ณ ห้องประชุมย่อย ในแผนกกรรมวิธีข้อมูลฯ 4 ก.ค. 62

ข้าราชการ กวส.พร. เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดย อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ เรื่อง “ผู้ป่วย ผู้ใช้งาน และองค์กร มีความมั่นคงปลอดภัย จากการใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล” ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.เล็ก สุมิตร 8 ก.ค. 62

ข้าราชการ ...