วิสัยทัศน์ พันธกิจ เจตจำนง ปรัชญา ค่านิยม

วิสัยทัศน์ของกองเวชสารสนเทศ พร.​

“กองเวชสารสนเทศจะเป็นหน่วยงานคุณภาพของกรมแพทย์ทหารเรือ ในด้านสารสนเทศทางการแพทย์ เพื่อการบริหารจัดการงานของกรมแพทย์ทหารเรือ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจของกองเวชสารสนเทศ พร.

ดำเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ การวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการ การประเมิน การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารและวิทยาการด้านสุขภาพ

เจตจำนงของกองเวชสารสนเทศ พร.

กองเวชสารสนเทศมีเป้าประสงค์หลัก คือ การมีเครือข่ายสารสนเทศด้านสุขภาพที่ควบคุมด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งกองทัพเรือ และทุกหน่วยได้รับสารสนเทศการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์เพื่อการจัดการ โดยรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผน การพัฒนาการตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุมดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

ปรัชญา/ค่านิยม ของกองเวชสารสนเทศ พร.

การทำงานร่วมกันด้วย “ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความเอื้ออาทร และการให้อภัย”