เอกสาร หลักฐาน การประเมินตนเอง ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

เอกสาร หลักฐาน การประเมินตนเอง ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 เอกสารประกอบ

 

 

 

ผังระบบเครือข่ายและสารสนเทศ ของ กรมแพทย์ทหารเรือ 

 

ผังระบบเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่าง กรมแพทย์ทหารเรือ กับ หน่วยขึ้นตรงและสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

 

ผังโครงสร้าง กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ

ผังโครงสร้าง เจ้าหน้าที่ แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ

ภาพถ่าย ห้อง Data center

ภาพถ่าย ระบบ Scan ลายนิ้วมือ

ภาพถ่ายทางเข้าห้อง Data center

ภาพถ่าย ถังดับเพลิง