ผู้บังคับบัญชา

น.อ.จักรพงศ์ คล้ายคลึง

ผู้อำนวยการ กวส.พร.


น.อ.หญิง นันทนีย์ เหมาะเจาะ

ผู้ชำนาญการ กวส.พร.

ว่าที่ น.อ.หญิง จงกล อร่ามเรืองกุล

รองผู้อำนวยการ กวส.พร.

น.ท.หญิง ไพณี เปิ่นใจช่วย

หัวหน้าแผนกธุรการ บก.กวส.พร.

น.ท.จันทร์แรม หงิมดี

หัวหน้าแผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์

น.ท.ชัยยา จารุภาค

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ต.หญิง นาฎยา พูนทวีสิน

หัวหน้าแผนกเวชนิทัศน์

น.ท.หญิง พรนภา จุลละศร

หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลและสิถิติทางการแพทย์

น.ท.สมบูรณ์ สุขสุข

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์สารสนเทศ