ผู้บังคับบัญชา

น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว

ผู้อำนวยการ กวส.พร.

น.อ.หญิง วรัญญา คุ้มผาติ

รองผู้อำนวยการ กวส.พร.

ว่าที่ น.อ.หญิง พิศมัย บุรี

ผู้ชำนาญการ กวส.พร.

น.ท.หญิง ไพณี เปิ่นใจช่วย

หัวหน้าแผนกธุรการ
บก.กวส.พร.

น.ท.หญิง จงกล อร่ามเรืองกุล

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ท.หญิง พรนภา จุลละศร

หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลและสิถิติทางการแพทย์

น.ท.จันทร์แรม หงิมดี

หัวหน้าแผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์

ว่าที่ น.อ.อารีย์ โลมสนธิ

หัวหน้าแผนกเวชนิทัศน์

น.ท.สมบูรณ์ สุขสุข

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์สารสนเทศ