จ.ท.ธนพัฒน์ แซ่เตียว รายงานความคืบหน้าการพัฒนาโปรแกรม ระบบงานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. (ใหม่) ที่แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 ก.พ. 63