วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ.64 พล.ร.ต.หญิงสุพิชชา แสงโชติ. รอง จก.พร(2). เป็นประธานฯ ประชุมเตรียมรับการตรวจรับรองคุณภาพ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์. ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร.