น.ท.หญิง จงกล และแผนกสารสนเทศ กวส.พร. เข้าร่วมประชุม แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปี งป. 63 ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 9 มี.ค. 63

About น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

View all posts by น.ท.ปรีชา พรรคกลิน →