น.อ.หญิง พิศมัย บุรี เข้าร่วมประชุมแทน ผอ.กวส.พร. ในหัวข้อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแผนที่นำทางและฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1” 19 ก.พ. 63 ณ ห้อง Sapphile โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

About น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

View all posts by น.ท.ปรีชา พรรคกลิน →