กองแผน (กผ.พร.) และแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. ร่วม AAR. การนำเครื่องบันทึกเวชระเบียน(NTR). ไปทดลองใช้ในการฝึกฯ ของ กผ.พร. ในพื้นที่สัตหีบ 18 ก.พ. 63

About น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

View all posts by น.ท.ปรีชา พรรคกลิน →