แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร.นำเสนอความคืบหน้าการพัฒนาระบบงานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ในส่วน Back Office ที่เกียวข้องกับ กสส.พร. ให้กับ ผอ.กสส.พร. และผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงโปรแกรมฯ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เวลา 1300 น. 17 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุม กสส.พร.

About น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

View all posts by น.ท.ปรีชา พรรคกลิน →