น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว ผอ.กวส.พร. ทำพิธีเปิดการอบรม : Training ICD-10-TM , ICD-9-CM และโปรแกรมการลงข้อมูลผู้ใช้บริการหน่วยแพทย์ ทร. วันที่ 17-21 ก.พ.63 เวลา 0830-1630 ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ และห้องคอมพิวเตอร์ วพร.ศวก.พร.

About น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

View all posts by น.ท.ปรีชา พรรคกลิน →