น.อ.หญิง วรัญญา คุ้มผาติ และคณะ เป็นผู้แทน พร. เข้ามอบดอกไม้ แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 107 ปี กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ณ อาคารกรมสื่อสารฯ พระราชวังเดิม 13 ม.ค.63

About น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

View all posts by น.ท.ปรีชา พรรคกลิน →