กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ

กองเวชสารสนเทศ (กวส.พร.)

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ การวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารและวิทยาการด้านสุขภาพ

อ่านต่อผู้บังคับบัญชา

น.อ.ชลธร สุวรรณกิตติ

ผู้อำนวยการ กวส.พร.

น.อ.หญิง วรัญญา คุ้มผาติ

รองผู้อำนวยการ กวส.พร.

น.อ.วิทยา ไกรอ่ำ

หัวหน้า ธุรการ บก.กวส.พร.

น.ท.หญิง จงกล อร่ามเรืองกุล

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ท.หญิง พรนภา จุลละศร

หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลและสิถิติทางการแพทย์

น.ท.จันทร์แรม หงิมดี

หัวหน้าแผนกข่าวสารกิจการสายแพทย์

น.ท.อารีย์ โลมสนธิ

หัวหน้าแผนกเวชนิทัศน์

น.ท.สมบูรณ์ สุขสุข

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์สารสนเทศ
หน่วยงานราชการ